Política de privacitat

PUPILA posa a la vostra disposició a través de la pàgina web www.pupila.org aquesta política de privadesa amb la finalitat d’informar-vos, de forma detallada, sobre com tractem les vostres dades personals i protegim la vostra privadesa i la informació que ens proporciona. En cas d’introduir modificacions en un futur sobre la mateixa us ho comunicarem a través de la pàgina web oa través d’altres mitjans de manera que pugui conèixer les noves condicions de privadesa introduïdes.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals us informem del següent:

 

Responsable del Tractament

 

Identidad: ASSOCIACIÓ PUPILA

CIF: G01943448

Dir. Postal: C/ Josep Pla, 12, 17244. Cassà de la Selva, provincia Girona, España

Correo elect: hola@pupila.org

Página web: www.pupila.org

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

PUPILA recull i tracta la seva informació personal amb caràcter general per gestionar la relació que mantenim amb vostè. Les principals finalitats que tenim identificades són les següents:

Gestió i contractació dels serveis oferts per la nostra empresa
Canalitzar les sol·licituds d’informació, els suggeriments i les reclamacions que ens pugui fer arribar
Mantenir-lo informat sobre esdeveniments, ofertes, productes i serveis que puguin resultar del seu interès a través de diferents canals de comunicació sempre que vostè hagi prestat el seu consentiment.
Gestionar i publicar els comentaris del bloc, de forma pública, al portal web (nom i correu electrònic), obtenint la legitimació corresponent mitjançant el consentiment del titular de les dades.
Gestió de la relació comercial mantinguda amb els nostres proveïdors

 

Com recaptem la vostra informació?

Recollim la vostra informació personal a través de diferents mitjans:

Formulari de contacte: per enviar informació sobre la consulta realitzada (nom, cognoms i correu electrònic), obtenint la legitimació corresponent mitjançant la relació precontractual de les parts;
Formulari de subscripció: per remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Lloc Web (nom i correu electrònic), obtenint la legitimació corresponent mitjançant el consentiment del titular de les dades;

Formularis d’alta per a comentaris al bloc: per gestionar i publicar aquests comentaris, de forma pública, al portal web (nom i correu electrònic), obtenint la legitimació corresponent mitjançant el consentiment del titular de les dades.

Formulari serveis: per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert obtenint la legitimació corresponent mitjançant la relació contractual entre les parts;

 

Sempre serà informat en el moment de la recollida mitjançant clàusules informatives sobre el responsable del tractament, la finalitat i la base legal del mateix, els destinataris de les dades i el període de conservació de la seva informació, així com la manera com pot exercir els drets que us assisteixen en matèria de protecció de dades.

 

En general, la informació personal que tractem es limita a dades identificatives (nom i cognoms, data de naixement, domicili, DNI, telèfon i correu electrònic), serveis contractats i dades de pagament i facturació.

PUPILA utilitza xarxes socials i aquesta és una altra manera d’arribar a vostè. La informació recollida a través dels missatges i comunicacions que publica pot contenir informació personal que es troba disponible en línia i accessible al públic. Aquestes xarxes socials compten amb les seves pròpies polítiques de privadesa on s’explica com utilitzen i comparteixen la seva informació, per la qual cosa us recomanem que les consulteu abans de fer-ne ús per confirmar que està d’acord amb la forma en què la vostra informació és recollida, tractada i compartida.

 

Així mateix, aquesta web recull cookies, que podeu consultar al següent enllaç: https://www.pupila.org/politica-de-cookies/

 

Responsabilitat de l’usuari

En facilitar-nos les vostres dades a través de canals electrònics, l’usuari garanteix que és major de 18 anys i que les dades facilitades a PUPILA són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que respongui a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin derivar.

El contingut i els serveis oferts estan exclusivament destinats a majors d’edat i se’n prohibeix l’ús i la consulta de menors de 18 anys. Ens reservem el dret de sol·licitar a l’Usuari la documentació que acrediti la seva identitat en els casos que hi hagi dubtes sobre la veracitat de les seves dades, negant-se la prestació de serveis si l’Usuari no atén aquesta sol·licitud.

Així mateix, hem establert els mecanismes de verificació pertinents per evitar que els menors utilitzin els serveis oferts.

 

¿Quant de temps conservem la seva informació?

Només conservarem la seva informació pel període de temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual va ser recollida, donar compliment a les obligacions legals que ens venen imposades i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per la qual les dades van ser recollits.

Si en algun moment hem recollit les vostres dades per dirigir-vos a vostè com a potencial usuari dels nostres serveis o donar resposta a una sol·licitud d’informació realitzada per la seva banda, aquestes dades seran conservades per un màxim de 6 mesos des de la recollida, passant a eliminar-se transcorregut dit termini si no sha formalitzat una relació contractual o en el moment en què així ens ho sol·liciti.

En tot cas, i per regla general, mantindrem la seva informació personal mentre existeixi una relació contractual que ens vinculi o vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament, i en aquest cas, la informació serà bloquejada sense donar-li ús més enllà de la seva conservació, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o la defensa de reclamacions o es pugui derivar algun tipus de responsabilitat que hagi de ser atesa.

 

¿A qui comuniquem les seves dades?

En general, no compartim la vostra informació personal, excepte aquelles cessions que hem de realitzar en base a obligacions legals imposades.

Encara que no es tracta d’una cessió de dades, per prestar-li el servei sol·licitat pot ser que terceres empreses, que actuen com a proveïdors nostres, accedeixin a la informació per dur a terme el servei que els hem contractat. Aquests encarregats accedeixen a les vostres dades seguint les nostres instruccions i sense que puguin utilitzar-les per a una finalitat diferent i mantenint la més estricta confidencialitat.

  • Google LLC, con domicilio en 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (California), Estados Unidos, que presta los servicios consistentes en servicios de medición, encuestas y servicio de correo. Han adoptado cláusulas tipo de procesamiento de datos aprobadas por la Comisión Europea que pueden ser consultadas en: https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center. Política de privacidad y demás aspectos legales de dicha compañía en el siguiente enlace: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

 

Així mateix, la informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

Transferències internacionals de dades

Amb els nostres proveïdors hem acordat que, per a la prestació del servei contractat, facin ús de servidors ubicats a l’EEE i, en cas d’ús de servidors localitzats fora del territori de la UE, s’adoptaran les mesures adequades, que seran incorporades a aquesta Política de Privadesa, garantint que existeixen les garanties adequades.

Quins són els seus drets amb relació al tractament de les seves dades i com els pot exercir?

La normativa en matèria de protecció de dades permet que pugui exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament, així com no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan escaigui.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:

El seu exercici és gratuït, llevat que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), cas en què YOYTU podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar
Podeu exercir els drets directament o per mitjà del vostre representant legal o voluntari
Hem de respondre a la seva sol·licitud en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en dos mesos més.
Tenim l’obligació d’informar-vos sobre els mitjans per exercitar aquests drets, els quals han de ser accessibles i sense poder denegar-vos l’exercici del dret pel sol motiu d’optar per un altre mitjà. Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, llevat que ens sol·liciti que sigui altrament.
Si no donem curs a la sol·licitud, se us informarà, com a molt tard en un mes, de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control

Per tal de facilitar el vostre exercici, us facilitem els enllaços al formulari de sol·licitud de cadascun dels drets:

Formulario ejercicio del derecho de acceso

Formulario de ejercicio del derecho de rectificación

Formulario de ejercicio del derecho de oposición

Formulario de ejercicio del derecho de supresión (derecho “al olvido”)

Formulario de ejercicio del derecho a la limitación del tratamiento

Formulario de ejercicios del derecho a la portabilidad

Formulario de ejercicio a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas

 

Per exercir els seus drets posem a la seva disposició els mitjans següents:

Mitjançant sol·licitud escrita i signada adreçada a PUPILA, C/ de Salt, 19 1E, 17005. Girona, província Girona, Espanya, Ref. Exercici de Drets LOPD.
Enviant formulari escanejat i signat a l’adreça de correu electrònic hola@pupila.org indicant a l’assumpte Exercici de Drets LOPD.

En ambdós casos, haurà d’acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia o, si escau, còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent per poder verificar que només donem resposta a l’interessat o al seu representant legal, havent d’aportar en aquest cas document acreditatiu de la representació.

Així mateix, i especialment si considereu que no heu obtingut plena satisfacció en l’exercici dels vostres drets, us informem que podreu presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-vos a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Com protegim la vostra informació?

Ens comprometem a protegir la vostra informació personal.

Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir-ne la privadesa.

A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha estat format i té coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de les dades personals.

En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors incloem clàusules en què se’ls exigeix ​​mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a què hagin tingut accés en virtut de l’encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.

Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de forma periòdica per garantir-ne l’adequació i l’efectivitat.

No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no hi ha cap sistema de seguretat que sigui impenetrable per la qual cosa, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa com a conseqüència d’una bretxa de seguretat, prendrem les mesures adequades per investigar l’incident, notificar-ho a l’Autoritat de Control i, si escau, a aquells usuaris que s’haguessin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequada.

CONTACTE

Contacte
hola@pupila.org

PERFILS

SUBSCRIU-TE

Subscriu-te al nostre newsletter per rebre informació de nous cursos i promocions.