Condicions generals

1. CONDICIONS GENERALS PRÈVIES A LA CONTRATACIÓ

  1. a) Aquestes Condicions Generals regularan expressament les relacions comercials sorgides entre PUPILA i els Usuaris Particulars (segons aquest terme es defineix a l’Avís Legal) que, a través del lloc web www.pupila.org (d’ara endavant, el Lloc Web) de titularitat de PUPILA, adquireixin els productes que ofereixi en cada moment als Usuaris Particulars específicament per a la seva venda en línia (d’ara endavant, els “Productes i Serveis”) (d’ara endavant, els “Clients”).

 

  1. b) Aquestes Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 3/2014 de 27 de març pel qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista.

 

  1. c) PUPILA podrà modificar de forma unilateral, en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració i el contingut de les presents Condicions Generals. Això no obstant, les Condicions Generals aplicables a una determinada transacció seran les vigents en el moment de la formalització de la mateixa.

 

  1. d) Els termes i condicions aplicables a la compra dels Productes i Serveis oferts per a la venda al públic per part de PUPILA a través del seu Lloc Web www.pupila.org seran tots aquells que es descriuen a les presents Condicions Generals i que es detallaran al Lloc Web al llarg del procés de compra online. A través de la utilització del Lloc Web, els usuaris declaren conèixer i acceptar els diferents tràmits necessaris per accedir als diferents Productes i Serveis oferts al Lloc Web així com formalitzar la compra dels mateixos.

 

  1. e) El Client accepta sense cap reserva les Condicions Generals de Venda en formular una comanda de Productes a PUPILA tenint previ coneixement del seu contingut per haver-li proporcionat un exemplar de les mateixes, a més de trobar-se publicades a la pàgina web d’Internet https:// www.pupila.org, en versió descarregable i imprimible.

 

2. IDENTIFICACIÓ DEL VENDEDOR I DELS CLIENTS

a)Les dades identificatives de www.yoytu.org són les que es detallen a continuació: ASSOCIACIÓ PUPILA amb CIF G01943448 i adreça postal C/ de Salt, 19 1E, 17005-Girona, província Girona, Espanya Adreça electrònica: hola@yoytu.org

b) Per poder realitzar les compres des del Lloc Web caldrà que els Clients efectuïn la seva comanda marcant producte i quantitat que vulguin adquirir, així com que facilitin el correu electrònic on fer-los arribar les dades d’accés a la formació.

 

3. NATURALESA DEL LLOC WEB

a) Per a l’adquisició a distància dels productes i serveis, el client haurà de reunir les característiques següents:

Ser una persona física o jurídica amb residència o domicili situat al territori internacional.

En cas de ser una persona física, haurà de ser més gran i amb capacitat legal suficient per realitzar l’adquisició.

En cas de ser una persona jurídica, la persona que efectuï la comanda haurà de tenir facultats suficients per efectuar la transacció en nom i representació de la persona jurídica.

En tot cas, haurà de tenir la consideració de consumidor final, de conformitat amb allò establert pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, és a dir, per al consum propi del Client o de les persones en nom de les quals el Client estigui legalment autoritzat per actuar. En conseqüència, queden excloses, sense caràcter exhaustiu, de la utilització del Lloc Web empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del mateix sector que www.yoytu.org.

b) De conformitat amb això, queda totalment prohibida la revenda dels Productes i Serveis adquirits a través del Lloc Web.

 

4. PRODUCTES OFERTS

a) PUPILA publicarà, juntament amb la imatge de cadascun dels productes que siguin objecte de venda a través del Lloc Web, les característiques específiques de cadascun d’ells i el preu de venda aplicable.

 

b) PUPILA garanteix que el preu dels Productes serà el vigent el dia de la formalització de la compra amb independència del dia en què es formalitzi el lliurament de la comanda.

 

c) En cas que hi hagi ofertes aplicables sobre el preu dels productes i serveis, aquestes s’han d’indicar juntament amb el preu inicial amb una tipografia diferent que permeti al client identificar de forma clara el preu final del producte i/o servei. En qualsevol cas, cal indicar el període temporal de validesa de l’oferta.

 

d) PUPILA podrà, de forma unilateral i en qualsevol moment, oferir nous productes i serveis que siguin objecte de venda al Lloc Web així com també suspendre o cancel·lar, de forma temporal o indefinida, qualsevol dels productes i serveis.

 

e) Els preus establerts al Lloc Web inclouen l’IVA aplicable, si escau, a cada producte o servei així com qualsevol altre impost que fos aplicable. PUPILA es compromet a mantenir actualitzats els preus de conformitat amb l’impost aplicable a cada moment.

 

f) PUPILA garanteix la disponibilitat de tots els Productes oferts al Lloc Web.

 

5. SISTEMA DE COMPRA

a) El Client haurà de seleccionar el producte escollit que vol adquirir i la quantitat del mateix. Aquesta operació haurà de visualitzar-la a la meva cistella i emplenar la informació sol·licitada. El procediment de compra serà a l’idioma català.

L’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas a l’efecte d’executar la seva compra. Posteriorment, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que s’ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra que serà considerada com a confirmació de la comanda realitzada. L’usuari reconeix en el moment de la compra ser coneixedor i accepta de les condicions particulars del producte en qüestió, indicant a manera enunciativa però no limitativa: nom i característiques del mateix.

 

b) En cas de desitjar-ho, el Client podrà crear sessió d’Usuari perquè la seva informació sigui recordada a la propera compra.

 

6. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

a) El Client rebrà un rebut de compra al correu electrònic juntament amb les seves dades d’accés a la formació comprada. Així mateix, podrà sol·licitar una factura en format digital i, així mateix, podrà sol·licitar, en el cas que així ho desitgi, l’enviament de la factura corresponent en format paper sense càrrec addicional. L’enviament de la mateixa es remetrà a l’adreça de correu electrònic degudament indicada pel client.

b) De conformitat amb el Reial decret 1619/2012 de 30 de novembre pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de les factures per part de PUPILA serà el dia 16 del mes següent a aquell que s’hagi realitzat la compra per part del Client.

c) El pagament de les comandes s’haurà de fer mitjançant sistema de pagament de targeta bancària o Bizum.

 

7. ENTREGA DE LES FORMACIONS

El lliurament del producte s’entendrà produït al moment que l’usuari rebi el correu electrònic amb l’accés a la formació.

 

8. DERET DE DESISTIMENT DE COMANDES

Atès que els productes oferts són formacions d’accés immediat, el dret de desistiment desapareix, sent coneixedor l’Usuari d’aquesta circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la compra corresponent (article 103 lletra m Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries).

 

9. POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

El client disposa de 24 hores des del moment que rep el correu electrònic de confirmació de compra per poder cancel·lar la compra de la formació:

Contactar amb PUPILA, en el termini màxim de 24 hores des de la recepció del correu electrònic de confirmació de compra i accés, a través de l’email hola@pupila.org fent constar la formació que voleu cancel·lar.
En reemborsament es durà a terme a la mateixa targeta amb la que va efectuar la compra.
No s’admetran cancel·lacions més enllà de les 24 hores de la recepció del correu de confirmació de compra i accés a la formació.

 

10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Consultar la Política de Privacitat.

 

11. COMUNICACIONS

A l’efecte d’aquesta Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que calgui entre PUPILA i els Usuaris, aquests hauran de dirigir-se a PUPILA mitjançant correu electrònic (enviat un missatge a hola@pupila.org) o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a PUPILA – ASSOCIACIÓ PUPILA, C/ Salt, 19 1E, 17005-Girona, província Girona, Espanya.

 

12. ATENCIÓ AL CLIENT

L’usuari podrà posar-se en contacte amb el Departament d’Atenció al client mitjançant correu electrònic hola@pupila.org.

 

13. PERFECCIÓ DELS CONTRACTES

La validesa dels contractes subscrits per via telemàtica queda emparada per l’article 23, apartats 1 i 3, de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic: “Els contractes subscrits per via electrònica tindran la mateixa validesa i produiran tots els efectes de l’Ordenament Jurídic Civil i Mercantil.”

El Contracte queda perfeccionat des del moment en què el client manifesti la seva conformitat amb aquestes condicions de contractació en prémer el botó d’Acceptació i Lectura de les condicions esmentades i després d’haver emplenat correctament el formulari ofert des del servidor del web www.pupila.org o també pel dipòsit o tramesa d’aquesta acceptació per qualsevol altre mitjà electrònic o tradicional a les oficines de la seu.

Després d’aquesta acceptació, el client rebrà notificació de www.pupila.org remesa automàticament a l’adreça de correu electrònic que va proporcionar a la fase de Registre. Aquest correu electrònic serà enviat en un termini de 24 hores i mostrarà la informació relativa al registre i la modalitat de la contractació seleccionada amb les condicions específiques que apliquin a cada modalitat en cada moment i que s’accepten juntament amb aquestes condicions generals a l’instant de la contractació. No obstant això i tractant-se d’un element tècnic i automàtic, la recepció del correu electrònic pot no tenir lloc per causes tècniques alienes al control de www.pupila.org. En aquests casos, el client haurà de posar-se en contacte amb el nostre servei d’atenció al client per fer efectiu l’enviament.

 

14. NUL·LITAT DE LeS CLÀUSULES

Si qualsevol disposició del present contracte esdevé il·legal, sense validesa o per alguna raó és inaplicable, aquesta il·legalitat, inaplicabilitat o absència de validesa quedarà limitada exclusivament a aquesta disposició i no afectarà la validesa ni l’aplicabilitat de les altres disposicions.

 

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regiran per les lleis d’Espanya i, en la màxima mesura permesa per la llei, se sotmetran als Tribunals de Girona.

CONTACTE

Contacte
hola@pupila.org

PERFILS

SUBSCRIU-TE

Subscriu-te al nostre newsletter per rebre informació de nous cursos i promocions.